You are here: Home > Katzkin Options > Buy a Katzkin Leather Kit > Katzkin Reviews and Photos > BMW 325I Convertible
tzkin BMW 325I Leather

 

1985-1991 BMW 325I Convertible Katzkin Kit
Single Tone Kit
Wrap Color: Medium Red

Kit: JBM25
 
(Our thanks to Dave Thomas)